Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Obecná ustanovení
1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je DiscusFood sro, se sídlem Nábřežná 4698/38 Nové Zámky, IČO: 47 060 328, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Bratislava, Oddíl: Sro, Vložka č .: 89419 / B, DIČ: 2023784675 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Kontaktní údaje prodávajícího:
mail: info@discusfood.sk
telefon: +421907444381
poštovní adresa: DiscusFood, sro, Nábřežná 4698/38 Nové Zámky 940 01, Slovensko
Dohlížející orgán:
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č .: 02/58272 172-3; 02/58272 104 fax č .: 02/58272 170
1.2.

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3.
Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
1.4.
Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
2.1.

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka" ).
2.2.
Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do sjednaného místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.
3. Práva a povinnosti prodávajícího
3.1.
Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
c) odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
3.2.
Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.
Kupující je povinen:
na) převzít zakoupené nebo objednané zboží
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího
d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
4.2.
Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.
5. Dodací podmínky
5.1.
Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
5.2.
Maximální doba doručení je 30 pracovních dní. Pokud vzniknou jiné překážky s řádným doručením předmětu objednávky, informuje prodávající zákazníka bez zbytečného odkladu.
5.3.
Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
5.4.

Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
5.5.
V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 2 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
5.6.
Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případně odstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
6. Kupní cena

6.1.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží , dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.
6.2.
V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
6.3.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
6.4.
V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.
7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
7.1.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
7.2.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
8.1.
Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.
8.2.
Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č.250 / 2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").
8.3.
Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
8.4.
Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
8.5.
Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
8.6.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a prozkoumat bez zbytečného odkladu ao zjištěných vadách informovat prodávajícího do dvou dnů.
8.7.

Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení.
8.8.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18ods. 2 Zákona tak, že si vytlačí a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúce u začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie sprievodného listu na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie sprievodného listu na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).
8.9.
Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné,teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
8.10.
V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
8.11.
Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
8.12.

Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona.
8.13.
Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního konania.V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované , notifikované nebo akreditované osobě.
8.14.
Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, od kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
8.15.
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný za obdobný se srovnatelnými technickými parametry.
8.16.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
8.17.
Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
8.18.
Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
8.19.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.
8.20.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
8.21.
Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.
8.22.
Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
8.23.
Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
8.24.
Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.
8.25.
Pro účely reklamace se za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.
8.26.
Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
8.27.
V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.
9. Osobní údaje a jejich ochrana
9.1.
Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.2.

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.3.
Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
9.4.
Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předchozí žádosti kupujícího na zaslání takovýchto zpráv.
10. Odstoupení od kupní smlouvy
10.1.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.
10.2.
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží podle 5 těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 12ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").
10.3.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
10.4.
Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou - emailová adresa prodávajícího: info@discusfood.sk
10.5.
Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a průvodní dopis, kde požádá o zákonné odstoupení od smlouvy prodávajícího, v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.
10.6.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží nebo službu uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, nebo poštovní peněžní poukázkou.
10.7.
Zboží musí být dodavateli vráceno zcela neporušený, nepoužívaný a dobře zabalené.
10.8.
Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

10.9.
Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrhu na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží již trvání 30 minut.
10.10.
V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 10.4. a 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu
nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
11. Závěrečná ustanovení
11.1.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
11.2.
V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
11.3.
V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu dle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu dle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.
11.4.
Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.
11.5.
Veškeré právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy České republiky. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Prodej zboží prostřednictvím internetu se řídí zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu.
Na smlouvy uzavřené na dálku na nákup zboží formou zásilkového prodeje se vztahuje zákon č.108 / 2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji.

Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z.
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochraně spotřebitele při finančních službách na dálku ao změně některých zákonů
11.6.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
11.7.
Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.
Prohlášení o ochraně soukromí a osobních údajů
Provozovatelem internetového obchodu www.discusfood.sk, je společnost DiscusFood, sro, se sídlem Nábřežná 4698/38 Nové Zámky 940 01 IČ: 46 060 328 IČDPH: SK2023784675
Vážíme si soukromí našich zákazníků ak údajům nám svěřeným přistupujeme citlivě a ve shodě se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.
Podmínkou nákupu ve www.discusfood.sk je registrace, při které je třeba poskytnout následující informace:
• jméno a příjmení
• přesná adresa včetně země (fakturační adresa)
• e-mailová adresa (slouží jako identifikace v systému při přihlášení)
• volitelně další doručovací adresy (pokud si přeješ doručit zásilku na jinou adresu jako je fakturační)
• telefonní číslo

Tyto údaje jsou nutné pro náš objednávkový, účetní a fakturační systém, ale také usnadní zákazníkovi další nákup na stránce www.discusfood.sk. Údaje jsou uchovávány v databázi a je možné je kdykoliv změnit po přihlášení se na stránce, v sekci Můj účet. V případě, že si přeješ zrušit svou registraci, požádej nás o to e-mailem, všechny tvé údaje budou vymazány.
Během návštěvy na stránkách www.discusfood.sk jsou uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co se nachází v nákupním košíku, kdy a odkud si na stránku přišel).
Osobní údaje nám svěřené nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky. Jsou to zejména poskytovatelů doručovacích služeb:
• Slovenská pošta, a.s.

V případě, že to vyžaduje povaha objednaného zboží (uplatnění slev, registrace členských karet v systému dodavatele, atd.), Mohou být nezbytné údaje poskytnuté dodavatelem. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
Odesláním objednávky kupující poskytuje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů své osobní údajů uvedené v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. V případě samostatné registrace bez objednávky uděluje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zmiňovaným zákonem. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího a dále práva dle § 20 zákona č. 428/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů tj především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info